बड़ लिबार अफिच नि न'

दावनल'ड

लिबारअफिच खौ दावनल'ड खालामनोब्ला गाहाइनि लिंकआव क्लिक खालाम ।

Bodo LibreOffice downloadद्प दावन मिनु निफा्इ बड़' रावखौ बासिखनो दाबाव । brx-बोडो आनो जोंनि राव ।