बड़ लिबार अफिच नि न'

लिबार अफिच

लिबारअफिच  आ मोनसे बेसेन नांआ अफिच चुइत | बे अफिच चुइत खौ नों थांआ बेसेन नांआ जासे फालांगी  एबा नखराव बाहाइनो हागोन |

Bodo LibreOffice welcome