बड़ लिबार अफिच नि न'

निउच आरो फोरमाइथिफोर

24/11/2012 Kokrajhar:

खुलुम्बाइ,
नोंथांमोनखौ लिबार अफिच बाहाइनो थाखाइ बडो लिबार अफिच हान्जानि जानानै नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलाइनाइ जाबाइ । जोंहा दिनै बडो रावजोंनो सान्जुन्थि सोलोंनो हाबाइ । जों बइबो बडो सबुंनि गिबि हाबाफारियानो जाबाइ गावबागाव हािरनि बिमा राव आरो हारिमुखौ रैखाथि लाखिनाइ आरो मुलुगआव बइनोबो मिब्थिसार होनाइ | बिनि थाखाइनो नोंथांमोनखौ बइखौबो लिबार अफिच राव दानस्लाइनायाव बाहागो लानो खावलाइनाइ जाबाइ ।

गोजोन्थों एसेनोसै

सन्जिब नार्जारी
लिबार अफिच बडो रावनि
(राव दानस्लाइगिरि)